Кооперативна Академія

Касова дисципліна: що буде суб’єкту господарювання у разі її порушення

28.07.2016

Чого очікувати при проведенні перевірки каси від податківців? Яка відповідальність передбачена за порушення касової дисципліни? Як встановити ліміт каси та чого очікувати за порушення граничного його розмірів?

Встановлення ліміту каси та відповідальність за недотримання

На сьогодні встановлення ліміту каси визначено у п. 5.2 – 5.12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 (далі – Положення № 637).

Відповідно до п. 2.7 цього Положення, для банків і само зайнятих осіб ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються. Але це не звільняє їх від своєчасного оприбуткування готівки у касах (п. 2.6 Положення №637). Як роз’яснює у листі НБУ від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464, Положенням №637 для підприємців не наведені вимоги щодо забезпечення належного облаштування каси та надійного зберігання готівкових коштів у ній. При цьому, підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (або Книгу доходів), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Відсутність запису в Книзі про отриману підприємцем готівку є порушенням норм з обігу готівки та її неоприбуткуванням.

Порядок визначення ліміту

Ліміт каси установлюється підприємствами самостійно на підставі певного документу – Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Такий розрахунок заповнюється за формою, встановленою у додатку 8 до Положення № 637. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства – юридичної особи.

Зверніть увагу! Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Він підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).

Ліміт каси підприємства може встановлюватися на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. Таке рішення приймає керівник підприємства або уповноважена ним особа.

При встановленні ліміту каси кожне підприємство має врахувати:

  • режим і специфіку його роботи;
  • віддаленість від банку;
  • обсяг касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками;
  • установлені строки здавання готівки;
  • тривалість операційного часу банку;
  • наявність домовленості підприємства з банком на інкасацію.

Також при встановленні ліміту слід дотримуватися граничних розмірів, які встановлено п. 5.4 Положення №637. Для підприємств зі строком здавання готівки в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, ліміт встановлюється у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Для підприємств, які розташовані в населених пунктах, де немає банків, зі строком здавання готівки в банк один раз на п’ять робочих днів ліміт встановлюється у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти). Такі підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки).

Для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), ліміт не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше 10 нмдг (170 грн.), можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Що вважається понадлімітними коштами?

У разі не встановлення підприємством ліміту каси незалежно від причин ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення № 637 вважається понадлімітною.

У разі встановлення ліміту каси з перевищенням граничних розмірів, визначених пунктом 5.4 Положення №637, такий ліміт вважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

Які кошти не підпадають під визначення понадлімітних? 

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо:

  • вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку;
  • були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства;
  • кошти надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства наступного робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

Випадки перегляду розміру ліміту каси

На підставі п. 5.11 Положення №637 установлений ліміт каси та строки здавання готівки можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

При цьому нормативно-правові акти, розрахунки підприємства, що затверджені та підписані керівником, на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівки, додаються до відповідних наказів, договорів банківського рахунку підприємства.


Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/sksdp/coop-academy.com.ua/www/wp-content/themes/coop_1/footer.php on line 18

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/sksdp/coop-academy.com.ua/www/wp-content/themes/coop_1/footer.php on line 18